A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 


Sheng Idiom

We ni mwewe
Meaning yake : You are a betrayer
Idiom usage : Manzi yangu ni mwewew = My girlfriend is a betrayer

Words kama We ni mwewe

mtiaji  (mm-tee-aa-gee) [Noun]
Meaning yake: liar
snitch
unfair

Word use: weee ni mtiaji mbaya - you are such a snitch/liar /so unfair


 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z